Delays on tour Southampton Christmas Tour

Delays on tour on Southampton Christmas Tour from Dec 12, 2008 to Dec 12, 2008